smartarea surin2 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Smart Area : AMSS v6.11)

หากเป็นบุคลากรในหน่วยงาน ถ้ายังไม่มี Username และ Password
กรุณาติดต่อกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้ดูแลระบบ . เว็บไซต์ สพท.

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 http://www.srn2.go.th